PROJEKT

Odborné bytové poradenství (MMR ČR)

Poskytovatel dotace: MMR ČR

Autor a realizátor projektu: Sdružení bytových poraden, z.s.

Sdružení bytových poraden, z.s. s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) připravil projekt, jehož cílem je metodická podpora poradenství v oblasti bydlení. Poradenství je poskytováno osobně v reg. por. centrech, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Dále je projekt zaměřen na provozování regionálních poradenských center, vč. jejich rozšiřování; organizování a spoluorganizování seminářů a školení; publikační činnost. Metodická podpora probíhá v 10 stálých regionálních poradenských centrech a dalších 20 občasných por. reg. centrech, z části též ve spolupráci se SMBD v rámci CICB. Prvotní informace jsou  poskytovány na poradenské telefonní lince (GSM: 733 604 828), která je v provozu každý den. Okruhy poskytnutých informací:

  1. Okruh: Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht- změny v oblastech nájmů, podnájmů, pachtu, vztah nového občanského zákoníku ke dřívější úpravě nájmu, nové pojetí předmětu nájmu, doba nájmu určitá, neurčitá, dobrá víra a vliv na uzavření smlouvy, specifika společného nájmu, změny úpravy výše nájemného a úhrady za služby, otázky práv a povinnosti stran, nově nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení, přechod nájmu, nové pojetí nájmu prostor sloužících k podnikání, vznik, změny a skončení nájmu, nové výpovědní důvody, uzavírání nájemních smluv a jejich obsah, zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu; nájemné a možnosti jeho sjednávání, jistota;
  2. Okruh: Problematika služeb spojených s užíváním bytu – úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů;
  3. Okruh: Bytové spoluvlastnictví– vymezení jednotky, společné části domu, vznik jednotky, zápis do KN, práva a povinnosti vlastníka jednotky, prohlášení vlastníka, změna v prohlášení vlastníka, převod jednotky, Společenství vlastníků jednotek, Stanovy SVJ, změny při hlasování na shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do fondu oprav apod.
  4. Okruh: Bytové družstvo –vymezení pojmu družstevní byt a družstevní nebytový prostor, nájem družstevního bytu, převod družstevního podílu, zánik členství, práva a povinnosti člena bytového družstva, stanovy BD;