PROJEKT

Odborné bytové poradenství (MMR ČR)

Poskytovatel dotace: MMR ČR

Autor a realizátor projektu: Sdružení bytových poraden, z.s.

Sdružení bytových poraden, z.s. s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) připravil projekt, jehož cílem je metodická podpora poradenství v oblasti bydlení. Poradenství je poskytováno osobně v reg. por. centrech, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Dále je projekt zaměřen na provozování regionálních poradenských center, vč. jejich rozšiřování; organizování a spoluorganizování seminářů a školení; publikační činnost. Metodická podpora probíhá v 10 stálých regionálních poradenských centrech a dalších 20 občasných por. reg. centrech, z části též ve spolupráci se SMBD v rámci CICB. Prvotní informace jsou  poskytovány na poradenské telefonní lince (GSM: 733 604 828), která je v provozu každý den. Okruhy poskytnutých informací:

  1. Okruh: Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht- změny v oblastech nájmů, podnájmů, pachtu, vztah nového občanského zákoníku ke dřívější úpravě nájmu, nové pojetí předmětu nájmu, doba nájmu určitá, neurčitá, dobrá víra a vliv na uzavření smlouvy, specifika společného nájmu, změny úpravy výše nájemného a úhrady za služby, otázky práv a povinnosti stran, nově nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení, přechod nájmu, nové pojetí nájmu prostor sloužících k podnikání, vznik, změny a skončení nájmu, nové výpovědní důvody, uzavírání nájemních smluv a jejich obsah, zvláštní a objektivní ochrana nájemce bytu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu; nájemné a možnosti jeho sjednávání, jistota;
  2. Okruh: Problematika služeb spojených s užíváním bytu – úhrada za služby, zálohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů;
  3. Okruh: Bytové spoluvlastnictví– vymezení jednotky, společné části domu, vznik jednotky, zápis do KN, práva a povinnosti vlastníka jednotky, prohlášení vlastníka, změna v prohlášení vlastníka, převod jednotky, Společenství vlastníků jednotek, Stanovy SVJ, změny při hlasování na shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do fondu oprav apod.
  4. Okruh: Bytové družstvo –vymezení pojmu družstevní byt a družstevní nebytový prostor, nájem družstevního bytu, převod družstevního podílu, zánik členství, práva a povinnosti člena bytového družstva, stanovy BD;

PROJEKT

Bytové poradenství pro seniory a zdravotně postižené

Autor a realizátor projektu: Sdružení nájemníků ČR, z.s.

Sdružení nájemníků České republiky, z. s.  s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) připravilo projekt, jehož cílem je odborná pomoc seniorům a zdravotně postiženým v ČR v bytové a sociální oblasti.

Odborné poradenství je poskytováno osobně v reg. por. centrech, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Projekt je určen pro seniory a zdravotně postižené a klade si za cíl zejména:

  • zachovat stávající bydlení seniorů a osob zdr. postižených (konkrétně se jedná např. o pomoc při podání žádosti o příspěvek na bydlení, kontrolu vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu apod.)
  • úsporu celkových nákladů za bydlení seniorů a osob zdr. postižených
  • ochránit seniory a osoby zdr. postižené před uzavřením nevýhodných smluv (např. kontrola nájemních smluv a dodatků) 

SON ČR organizuje a pořádá přednášky a besedy v klubech důchodců a seniorů a v organizacích sdružujících seniory nebo osoby zdravotně postižené. V případě zájmu o přednášku či besedu nás neváhejte kontaktovat.

Dále SON ČR spolupracuje i se zahraničními partnery při realizaci zákonů v oblasti bytové a sociální. Je řádným členem Mezinárodní unie nájemníků (IUT International Union of Tenants). Tato organizace sdružuje 74 organizací v 51 zemích světa. Od roku 2000 je svým zástupcem zastoupen v řídícím orgánu této organizace – předsednictvem, které má 10 řádných členů (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Francie, Holandsko, Česká republika).

Poradenství je poskytováno osobně v regionálních poradenských centrech, telefonicky či prostřednictvím e-mailu, tel.: +420 733 604 828, e-mail: info@son.cz.

Předmětem poraden není vypracování písemných podání pro soudy či jiné státní orgány a nenahrazuje zastoupení advokátem.

Zájemcům z cílových skupin budou zajištěny kvalitní, diskrétní a odborné rady v oblasti bydlení, případně sociální. Poradenství poskytují odborníci na bytovou oblast, kteří s naším sdružením spolupracují dlouhodobě kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně účastní i odborných školení. Konzultace jsou bezplatné s možností dobrovolného příspěvku na rozvoj tohoto poradenství.

Zájemci o konzultaci se prokážou dokladem potvrzující příjem starobního či invalidního důchodu, stejně jako jejich případní zmocněnci s uvedením jména, příjmení, adresy a data narození.