Průměrná roční míra inflace za rok 2022 činí 15,1 %. Přesně o tolik procent Vám může pronajímatel zvýšit nájemné, pokud máte sjednanou inflační doložku.

Inflace v minulém roce se zvyšovala způsobem, který jsme v České republice za posledních 20 let nezaznamenali. Zdražilo se vše, zboží i služby a s tím se samozřejmě zvyšuje i nájemné. K tomu přispěla i skutečnost, že velká většina občanů již nesplní podmínky pro získání hypotečního úvěru za účelem získání vlastní nemovitosti, navíc výše úrokových sazeb je pro řadu zájemců o koupi neakceptovatelná. Mnoho lidí tak volí bydlení v „nájmu“, než ve „vlastním“, čímž se zvýšila poptávka po nájemních bytech, kterých je v případě těch „dostupných“, tj. zaplatitelných, vážný nedostatek.

Jakým způsobem Vám tedy pronajímatel může zvýšit nájemné?

Pronajímatel Vám může zvýšit nájemné předně způsobem dohodnutým v nájemní smlouvě. Takovou dohodou bývá nejčastěji „inflační doložka“, podle které Vám pronajímatel může jednostranně zvýšit nájemné o průměrnou roční míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace). V minulém roce byla pro srovnání průměrná roční míra inflace 3,8 %. Inflační doložka však musí být sjednána platně. Pro úplnost dodávám, že se jedná o zvýšení „čistého“ nájemného, nikoliv však o zvýšení úhrad za služby spojené s užíváním bytu.  Cenu služeb určuje jejich dodavatel, pronajímateli hradíte zálohy na služby, které je povinen pravidelně vyúčtovat, příp. se můžete dohodnout na „paušální“ platbě.  Problematiku služeb spojených s užíváním bytu upravuje zákon č. 67/2013 Sb. (zákon o službách).

V nájemní smlouvě můžete mít sjednaný i jiný způsob zvyšování nájemného, pro všechny dohody však platí, že se nájemné z bytu může zvyšovat pouze jednou za rok, nikoliv častěji.

Pokud Vaše nájemní smlouva žádné ujednání o způsobu zvyšování nájemného neobsahuje nebo máte ještě tzv. „dekret“ či starší smlouvu, kde je odkaz na tehdy platné právní předpisy, může Vám pronajímatel zvýšit nájemné postupem podle ust. § 2249 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Podle tohoto ustanovení Vám pronajímatel může v písemné formě navrhnout zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než 20 %. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění zákonných podmínek, se nepřihlíží. Souhlasíte-li s návrhem na zvýšení nájemného, máte povinnost hradit zvýšené nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu. Nesdělíte-li písemně pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasíte, má se za to, že s návrhem nesouhlasíte. Pronajímatel má pak právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud.