Sdružení nájemníků České republiky, z.s.

 • Sídlo: Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 130 00
 • Sekretariát: tel.: +420 234 463 343, fax: +420 234 463 344, email: info@son.cz
 • Ič: 48133281
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., účet: 14634389/0800

Věřím, že zde naleznete informace, které Vám pomohou orientovat se v bytové problematice, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě. V únoru 2016 jsme si připomněli vznik prvních spolků nájemních bytů v tehdejším Rakousku-Uhersku. Nájemníci v uplatňování svých práv vytvářeli organizované sdružení ve svých zemích i na mezinárodní úrovni. V současné době je velmi aktivní celosvětová unie nájemníků - IUT - se sídlem ve Stockholmu, v jejímž vedení je i zástupce Sdružení nájemníků ČR.

V naší zemi dochází v současné dobé k řadě doslova převratných změn v bytové oblasti. Přechod na smluvní nájemné, novela občanského zákoníku, příprava nového občanského zákoníku a nové koncepce bytové politiky v ČR vyžadují značnou pozornost. Sdružení nájemníků ČR bude velmi pečlivě sledovat a připomínkovat veškeré nové návrhy. Do svých řad přivítáme nové aktivní členy jak pro rozvoj poradenství, tak pro úsek organizační, legislativní a ekonomické činnosti.

Ceníme si Vašeho zájmu a věříme, že nám svou přízeň nadále zachováte.

Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR

O nás

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. Služby členům odborových svazů, se kterými máme uzavřené dohody o spolupráci, budou poskytnuty po předložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové organizace.

SON ČR Vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.

Bytová politika

S podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) Sdružení nájemníků ČR zajišťuje poradenství v oblasti bydlení a ochrany nájemních vtahů k bytům. Provozujeme regionální poradenská centra, pořádáme školení a semináře. Vydáváme metodické publikace pro sektor nájemního a družstevního bydlení.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti bydlení pro širokou, laickou i odbornou veřejnost. V případě problémů, které souvisí s bytovou problematikou nás neváhejte kontaktovat. Okruhy poskytovaných konzultací naleznete níže.

Podle projektu dle rozhodnutí MMR ČR pro jednotlivé kalendářní roky musí zajistit nejméně 30% nákladů Sdružení nájemníků ČR z vlastních zdrojů, především příspěvků event. darů.

Okruhy poskytovaných informací

Bytové spoluvlastnictví

Bytové družstvo

Nájem, nájem bytu a domu, nájem prostoru sloužícího podnikání, nebytové prostory, pacht

Problematika služeb spojených s užíváním bytu

Registrace

Členem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (nájemci bytů, uživatelé družstevních bytů a členové společenství vlastníků bytů).

Registrační příspěvek za kalendářní rok činí:

 • u fyzických výdělečně činných osob Kč 200,-
 • u nevýdělečně činných Kč 100,-
 • u právnických osob Kč 1 500,- (nebo smluvní částkou)
Druhá část příspěvku spojená s částečným krytím nákladů na provoz poradenského střediska je Kč 300,- za konzultaci, stejná částka se platí při vyřízení písemné odpovědi s náležitým a vyčerpávajícím vysvětlením. V rámci konzultace není možné požadovat současně ústní poradenství a vypracování písemného stanoviska. Předpokládaný čas konzultace je do 30 minut, je možno se však objednat na delší dobu s tím, že bude uhrazena také částka odpovídající času poradce.

Adresa: RR SON, 130 00 Praha 3-Žižkov, Nám. W.Churchilla 2, tel: +420 234 463 343, fax: +420 234 463 344, e-mail: info@son.cz

Registrační formulář najdete ZDE.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a účast při ochraně práv, zájmů a potřeb nájemců bytů. Kancelář RR SON

Stanovy SON ČR

Stanovy SON ČR ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Spolupracujeme

Při prosazování programových cílů spolupracujeme především s odbory:

 • ČMKOS
 • ČMOS civilních zaměstnanců armády
 • OS dřevozpracujích odvětví, vodního a lesního hospodářství
 • OS ECHO
 • OS KOVO
 • OS peněžnictví a pojišťovnictví
 • OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
 • OS poštovních telekomunikačních a novinových služeb
 • ČMOS pracovníků školství
 • OS Stavba ČR
 • OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
 • OS železničářů
 • OS zemědělství a výživy
 • OS UNIOS
 • OS státních orgánů a organizací
 • OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
 • OS dopravy
 • OS doprava a silničního hospodářství

Odkazy na internetové stránky jednotlivých OS najdete zde: Odkazy

Dalšími partnery, které podporují program SON ČR (poslanci a senátoři PSP ČR stran ČSSD a KSČM).

Emailová poradna

Tato služba je dosupná pouze pro registrované členy, kteří uhradili v aktuálním roce poplatek 500,- Kč za využívání e-mailové poradny.

Pokud jste členem:
Klikněte na následující adresu a do textu připište číslo své legitimace: info@son.cz

Pokud nejste členem:
Klikněte na následující odkaz: Registrace - formulář

E-mailová poradna SON ČR není určena k provádění podrobných právních analýz a stanovisek, dále neslouží k rozborům a připomínkování smluv a k sepisování vyjádření k návrhům na zahájení soudních či správních řízení.

Emailová poradna SON ČR nabízí pouze jednoduché odpovědi s uvedením potřebných základních informací dle právních předpisů ČR, nasměrování na konkrétní právní předpisy a judikaturu soudu, nasměrování na příslušné státní orgány a instituce, návrhy na možné postupy řešení dané problematiky atd.

Podporujeme seniory v celé ČR...

Podpora seniorů

S podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) jsme společně připravili projekt určený pomoci seniorům v ČR a to prostřednictvím poradenství v bytové a sociální oblasti.

Z dosavadních zkušeností jsme zjistili nedostatečné informace, které se týkají bydlení a které trápí většinu seniorů. Jak již bylo zmíněno jedná se o informace, které vycházejí z nového obč. zákoníku č. 89/2012Sb, dále pak zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a zákona o službách č. 67/2013 Sb., důležitou absenci je také jak vyplnit žádost o příspěvek na bydlení, případně doplatek na bydlení.

Dle našeho průzkumu většina seniorů nemá finanční prostředky k získání informací, tento projekt má za cíl předat informace seniorům bezplatnou formou a pomoci jim ke spokojenému bydleni.

Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Také osvětou v denících, občasnících, televizi a rozhlase, přednášky a besedy v klubech důchodců apod.

Projekt je určen pro seniory a má za cíl:

 • zachování stávajícího bydlení např. pomoci při podání žádosti o příspěvek na bydlení, event. doplatku na bydlení, kontrolou vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu - cílem je úspora celkových nákladů na bydlení seniorů
   
 • dále posuzování obsahu nových nájemních smluv s cílem chránit nájemce - seniora před nevýhodnými smlouvami
   
 • poradenství v oblasti kontroly uživatelských smluv při nově vzniklých uživatelských vztazích, především v oblasti nájemního a sociálního bydlení
   
 • účinná pomoc ve spolupráci se zahraničními partnery při realizaci zákona a doplňujících předpisů o sociálním bydlení
   
 • průběhu celého roku v rámci projektu Sdružení nájemníků ČR bude organizovat pro uvedenou skupinu osob osvětovou činnost ve formě besed a přednášek, dále potom prostřednictvím tisku, televize, rozhlasu a dalších možných informačních kanálů /vlastně i cizí webové stránky/.

Poradenství je poskytováno osobně v poradnách, telefonicky či prostřednictvím e-mailu, tel.: +420 234 463 343, e-mail: info@son.cz.

Předmětem poraden není vypracování písemných podání pro soudy, případně jiné státní orgány charakteru odborných advokátních prací.

Zájemcům z cílových skupin budou zajištěny kvalitní, diskrétní a odborné rady v oblasti bydlení, případně sociální. Poradenství poskytují odborníci na bytovou oblast, kteří s naším sdružením spolupracují dlouhodobě kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně účastní i odborných školení. Konzultace jsou bezplatné s možností dobrovolného příspěvku na rozvoj tohoto poradenství /Sdružení nájemníků ČR je povinno financovat 30% nákladu projektu/.

Senioři se prokáží dokladem potvrzující příjem starobního či invalidního důchodu, stejně jako jejich případní zmocněnci s uvedením jména, příjmení, adresy a data narození.

Najdete nás


zvětšit mapu