Aktuality
Co přinášejí Pravidla pronájmů obecních bytů v Brně?
20.06.2017 | Infoservis SON | Bytová politika | autor: SON ČR | region: Brno | Přečteno: 628x
Náměstek primátora Petr Hladík se nakonec přece jen rozhodl prosadit na červnové zasedání zastupitelstva města Brna nová pravidla pronájmu obecních bytů. A vyrazil na jejich propagaci. Věcně příslušný bytový odbor se vypořádával s množstvím odlišných připomínek, zejména z úrovně městských částí.

Jako člen komise bydlení Rady města Brna jsem rovněž předložil soubor připomínek, ale ani odbor, ani pan náměstek se neobtěžovali připomínky a s tím spojené argumenty se mnou projednat. Původně měla být pravidla projednávána již na květnovém zasedání ZMB, ale Rada MB se na to ještě necítila.

Dovolil bych si dotknout se několika použitých principů a případně z nich odvodit, co může nájemník, případně občan zajímající se o obecní byt v Brně od samosprávy a od úředníků očekávat.

Kategorizace přidělování bytů svým způsobem navazuje na dosud používané pojmy. Uteklo se však od kategorie „byty dostupné“, o které mají některé městské části představu, že odpovídá jejich běžným praktikám standardního poskytování obecního bytu. Pojem „byty v celoměstském zájmu“ nejenže není definován, ale ztratil i příkladový výčet. Zastupitelstvo tímto způsobem umožňuje Radě plnou libovůli v poskytování bytů, pokud toto poskytnutí samo označí za celoměstský zájem! Dokonce aniž by musela celoměstský zájem v konkrétním případě pojmenovat. Půlroční cyklus podávání informací nezakládá možnost účinné korekce.

Zavedení pojmu sdíleného bydlení je daleko od vymezení, protože nic neříká o podmínkách jeho poskytování. Stávající praxe je problematická. Byty určené ke sdílenému bydlení jsou pronajímány právnickým osobám – což je naprosto chybný princip z hlediska pronajímání bytů. Sdílené bydlení je třeba postavit právně najisto (v zákoně to není).

Ještě horší je situace, pokud se týká definice žadatele. Je jím obecně osoba zletilá, splňující řadu dalších podmínek, ale již podle dosavadní praxe jsou pronajímány obecní byty právnickým subjektům, které s nimi nakládají podle dohodnutých schémat, ve vztahu podnájemním, což významně zhoršuje právní postavení zájemce o takový byt. Paradoxně na tomto principu jsou poskytovány byty např. ve školských objektech (organizací zřizovanou městem) a v poslední době i byty určené ke sdílenému bydlení (cizí právnický subjekt – nemocnice, nebo příspěvková organizace zřízená městem). Výhodou pro město je, že prostřednictvím příslušného subjektu získá nájemné bez ohledu na to, zda a jak je byt užíván. Případná příspěvková organizace města tak náklady se správou spojené řeší (netransparentně) z příspěvku. Nemá však vliv na jejich obsazování.

Vítaným krokem je přiznání města k odpovědnosti za stav poskytovaného bytu zavedením podmínky (vyplývající ze zákona), že předmětem bytu může být pouze byt způsobilý užívání. Tímto způsobem si dosud některé městské části řešily své náklady, ale současně zhrošovaly postavení sociálně slabších žadatelů, kteří se o takový byt nemohli vůbec ucházet, přestože k tomu splňovali časové předpoklady.

Požadavek na změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu je rovněž sporný. Město sice má přímé výhody z trvalého bydliště na svém území, ale spojovat takový požadavek se „sankcí“ dvojnásobku nájemného, je nehorázné. Přitom pravidla uvádí, že „trvalé bydliště v jiné městské části nesmí být kritériem pro výběr žadatele“.

Současně město a městské části uplatňují praxi uzavírání nájemních smluv na dobu určitou, někdy i na dobu pouze jednoho roku (Statut sociálního bytu), což samo o sobě neharmonizuje s požadavkem na změnu trvalého bydliště. V případě právní opatrnosti uzavíráním nájemních smluv na dobu určitou je nutné nastavit podmínky, jejichž splnění zaručuje nájemníkovi prodloužení smlouvy. Takovou záruku nutno zakotvit do nájemní smlouvy i pravidel, nikoliv však způsobem, že „nájemní smlouvu lze opakovaně prodlužovat, pokud“. Nájemník je odkázán na libovůli pronajímatele, který může, ale nemusí brát v úvahu dodržování podmínek smlouvy ve prospěch pokračování nájemního vztahu.

Dopady na nájemníka ve spojitosti s „poskytováním bytu v celoměstském zájmu“ jsou nepředvídatelné, protože celoměstský zájem není definován vůbec. Zakládá se tím prostor k manipulaci.

Z procesu posouzení a vydávání souhlasu s postoupením nájemní smlouvy nelze vyloučit nájemce či uživatele bytů jiných, než obecních. Nelze držet nájemníka ve smluvním vztahu, když má důvody a podmínky to změnit. Na druhé straně lze požadovat na osobě vstupující do nájemního vztahu s městem či městskou částí, aby se registroval a splňoval podmínky žadatele s přihlédnutím k uvolnění bytu pro stávajícího nájemníka v bytě obecním.

 

Koncepce – dá-li se to tak vůbec nazvat – se zřetelně opírá o zkušenosti úředníků města městských částí, kteří mají touto cestou šanci zbavit se části své stávající práce. Pojetí pravidel je autoritářské a občan není rovným partnerem „ve společenství občanů“

Žadatel i nájemník je pravidly i smluvně v postavení, kdy nemůže předvídat jednání města či městské části, přestože své povinnosti a závazky řádně plní.

Domnívám se, že schválení předkládaných pravidel by mělo předcházet podrobnější posouzení konceptu vztahu veřejné správy a občana.

V Brně, 16. června 2017

 

Ing. Pavel Březa

člen Republikové rady SON ČR za Jihomoravský kraj

Další články
MMR ČR podpořilo projekt SON ČR na rok 2018
Závěry z jednání XI. Republikové konference SON ČR
Srdce Havířova ožívá, 1. října zahajuje činnost Centrum Lučina
Kulatý stůl se zástupci politických stran a jejich pohledy na oblast bydlení
Co dál s bytovou politikou v České republice?