Aktuality
Informace o koncepci a záměrech bytové politiky v městských částech ...
01.09.2008 | Infoservis SON | Bytová politika | Přečteno: 4 918x
Na základě rozhodnutí KR SON pro Prahu a Střední Čechy došlo v I. pololetí 2008 k jednání s představiteli městských částí Prahy 1, 2, 3, 6, 7 a 9 s cílem, navázat kontakty a vyjasnit postup při řešení zejména sociálních otázek v oblasti bytové politiky. Pokud se týká městských částí Prahy 4, 5, 8 a 10, nepodařilo se v tomto směru zatím navázat potřebný kontakt.
Městská část Praha 1

V souvislosti s přijetím zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů si městská část Praha 1 uvědomila možné negativní dopady deregulace nájemného na sociálně slabší občany Prahy 1.
Výbor pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku připravil v polovině roku 2007 dotazníkovou akci s názvem ?Chceme vám pomoci s dopady deregulace nájemného". V návaznosti na tuto akci a její vyhodnocení byl předložen a
posléze schválen radou a zastupitelstvem materiál s názvem ?Návrh systému pomoci Městské části Praha 1 při řešení dopadů vyplývajících z deregulace nájemného". Materiál, velmi dobře zpracovaný, obsahuje např. :

poradenství v otázkách deregulace nájemného
finanční pomoc (státní dávky, finanční dar)
uzavření nájemní smlouvy k menšímu obecnímu bytu
nezvyšování nájmu v obecních bytech v roce 2010.
Závěr
Problémem zůstává to, že Praha 1 je svou polohou velmi lukrativní místo a součástí Pražské památkové rezervace, s velkým omezením další výstavby. Zároveň je nutno říct, že právě proto zde proběhla a probíhá rozsáhlá privatizace a v bytovém fondu úřadu zůstává jen malé procento bytů, které problémy sociálně potřebných občanů téměř neřeší. Zástupci KR SON jednali se zástupcem starosty Bc. Michalem Valentou a zástupcem starosty Mgr. Jozefem Helmeczym.

Městská část Praha 2

Městská část má stanovena vlastní Pravidla sociálního bydlení se zaměřením na občany, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci a nejsou schopni ve stávajících bytech, v souvislosti s narůstajícím nájemným, řešit problémy vlastními silami. Pravidla určují cílové skupiny, u kterých se vyskytla potřeba pronájmu sociálního obecního bytu nebo forma peněžní pomoci. Základními zásadami pro poskytnutí pomoci jsou:

stanovení maximální hranice výměry bytu obývaného jednou až čtyřmi i více osobami;
věková hranice potřebnosti pomoci přesahující 65 let (v určitých případech 60 let);
držitelé ZTP/P, invalidní důchodci apod.
Městská část Praha 2 se problematikou bydlení zabývá systematicky a s citlivým přístupem. Při navyšování nájmů bere na zřetel takové otázky jako je bydlení v zatížených lokalitách (např. silné dopravní zatížení), poloha bytu (rozdíl mezi okny směřujícími do ulice a vyhlídkou do zeleně) aj. Je zde rovněž snaha pomáhat občanům s výměnou bytu a to i v případech, kdy nájemce bydlí u soukromého majitele. Pozitivní skutečností je, že radnice má zájem na důsledném vyhodnocení svého postupu v oblasti sociálního bydlení a navyšování nájemného a poté stanovení dalšího postupu.

Závěr
Při jednání s místostarostkou Evou Paulovou byl zájem věci řešit v úzké spolupráci zejména formou předávání informací. Došlo k dohodě pravidelného kontaktu se zástupcem KR SON.

Městská část Praha 3

Základní prioritou pro pomoc starším a osamoceným občanům, kteří nejsou schopni dále udržet své byty v důsledku zvyšujícího se nájemného je přijatý Program ústupového bydlení. Bohužel je zpracován velmi obecně bez jasných pravidel a není z něho v postatě možné odvodit komu a za jakých podmínek vzniká nárok na pomoc ze strany radnice a jak je tato případná pomoc reálná. Přestože v uvedeném programu je stanoveno, že obyvatelé budou o všech otázkách souvisejících s pomocí v bytové nouzi vždy včas informováni prostřednictvím internetových stránek městské části, případně v Radničních novinách, nelze tyto informace zpravidla dohledat. Daleko věší pozornost je věnována problematice prodeje bytů.

Závěr
Zástupce starosty Zdeněk Lochman při osobním jednání se k problematice sociálního bydlení stavěl velmi odmítavě. Podle jeho vyjádření není ze strany radnice v podstatě zájem tuto problematiku důsledněji řešit s poukazem na skutečnost, že městská část se nachází v uzavřené oblasti, kde nelze plánovat další výstavbu zejména malometrážních bytů. Přednost je dávána prakticky úplné privatizaci obecního bytového fondu bez jakékoliv rezervy pro řešení problémů sociálně potřebných občanů.

Městská část Praha 6

Rada městské části přijala rozsáhlý materiál: Zásady a podmínky pro nakládání s byty, který podrobně a přehledně mapuje situaci v této oblasti. Vedle stanoveného postupu souvisejícího s volným bytovým fondem určeným k prodeji a systému možnosti různých pronájmů sledují zásady i problematiku pronájmu bytů sociálně potřebným občanům. V tomto případě je zde však řada dost náročných podmínek,které musí občan splnit či respektovat. Jedná se např. o sjednání nájmu na dobu max. 5ti let bez možnosti dalšího prodlužování, sledování jeho majetkových poměrů a dokonce majetkových možností členů jeho rodiny, přestože s ním nebydlí ve společné domácnosti.
Při jednání se starostou Tomášem Chalupou, jeho zástupci a dalšími pracovníky této městské části bylo zřejmé, že radnice upřednostňuje privatizaci bytového fondu a v podstatě nemá odpovídající řešení související se sociálním bydlením. Prioritou pro tuto činnost je pro radnici zjišťování majetkových poměrů členů domácností, které dokonce ani nemusí bydlet v Praze podle zásady: v prvé řadě musí pomoci rodina. Radnice je v omezené míře schopna napomoci s výměnou bytu za menší, ale pouze na dobu určitou.

Závěr
Přes přehledně zpracovaný materiál týkající se bytové politiky je oblasti sociálního bydlení ze strany radnice věnována velmi malá pozornost. Zodpovědnost je přesouvána na rodinné příslušníky bez dalšího většího zájmu o problémy občana.

Městská část Praha 7

Ve stanovených Cílech bytové politiky městské části je za prioritu považováno vytvoření podmínek pro zajištění odpovídajícího ubytování občanů v nepříznivé sociální situaci. V tomto směru je především upřednostňováno krátkodobé ubytování formou zřízené ubytovny nebo podobného zařízení. Z jednání s radní Marcelou Justovou vyplynulo, že Praha 7 v důsledku téměř 100% privatizace bytového fondu nemá prakticky žádné možnosti umístění potřebných osob do menších bytů a nelze v tomto směru počítat se zlepšením.

Závěr
Radnice nemá v podstatě žádnou koncepci pro práci s občany, kteří se dostanou do složité sociální situace v oblasti bydlení. Upřednostňuje masivní privatizaci bytového fondu a nemá faktické možnosti umístění sociálně potřebných občanů. Je zde pouze omezená možnost napomoci při výměně bytů, ale pouze na obecní úrovni.

Městská část Praha 9

Městská část přijala přehlednou a podrobnou Koncepci bytové politiky, ve které je věnována pozornost i problematice pronajímání bytů ze sociálně - zdravotních důvodů. Z jednání se zástupkyní starosty Evou Gorčíkovou vyplynulo, že radnice klade na přední místo zájem pomáhat občanům ve složitých životních situacích a proto přistupuje např. k otázce jednostranného navyšování nájmů s vědomím zachování finanční únosnosti nájemného bydlení. V dlouhodobém opatření si je městská část vědoma potřeby nových bytů se zaměřením na startovací byty, byty pro seniory a příjmově vymezené osoby. Z toho důvodu má ve svém programu úkol, vytipovat lokality vhodné k výstavbě malometrážních bytů s cílem, usilovat o zachování sociálně pestré skladby nájemních bytů a zamezit vytváření segregovaných ghett (např. seskupením sociálně slabých občanů).

Závěr
Dle vyjádření E. Hořčíkové má městská část velký zájem na spolupráci se SON, zejména pak v oblasti předávání potřebných informací, především poznatků získaných při styku s občany v poradnách SON. Ze strany radnice je zájem vzniklé problémy otevřeně diskutovat a řešit.

* * * * *

Shrnutí
Městské části k řešení problému deregulace nájemného a k bytové politice přistupují rozdílně. Stupnice řešení je od tvrzení, že se musí postarat rodina až po cílevědomou práci se sociálně slabými skupinami obyvatel. Dalším kritériem přístupu k řešení ?bydlení" je postoj k privatizaci bytového fondu. Téměř všechny městské části Prahy si ponechaly ve svém vlastnictví jen nepatrnou část bytového fondu, takže řešení bytových potřeb občanů je mnohdy nemožné.Do systému vložil:
Pačesová Klára
Další články
Titulek
TZ: Desítky odborníků, politiků a aktivních občanů vyzývají k nestrannému rámování diskuse o krizi bydlení
Bytová novela občanského zákoníku
Koncepce bydlení Statutárního města České Budějovice
Projekt „Podpora sociálního bydlení- zpravodaj
RESIDOMO mění od června název na Heimstaden Czech - Tisková zpráva